Mirimari Väyrynen

Taiteilijasta

Teosteni motiiveina toimii maisema. Käsittelen maisemaa ihmisen maailma- ja luontosuhteen kautta ja tutkin esitettyyn maisemaan liittyviä ihmisen tapoja nähdä, kokea ja arvottaa omaa ympäristöään. Hahmotan maisemaa prosessina, joka muuntuu vuorovaikutuksessa teknologiaan, kulttuuriin ja vallitseviin arvojärjestelmiin.
Työskentelen pääasiallisesti maalaamalla. Käsitän maalauksen liittyvän vahvasti tilaan, aikaan ja tutkimiseen. Minua kiinnostaa kysymys mitä maalaus voi olla muodollisesti ja sisällöltään nykypäivänä. Eritoten työskentelyyni vaikuttaa kysymys maalauksen suhteesta aikamme suuriin murroksiin, kuten ilmastonmuutokseen ja maailman teknologistumiseen.